Kwaliteitswaarborg & Privacy

Kwaliteit
De kwaliteit van de behandeling wordt gewaarborgd door na- en bijscholing, intervisie (periodiek overleg met een groep collega’s over de inhoud van behandelingen), visitatie, en het toepassen van effectmetingen (ROM). Ik ben geregistreerd als psychiater in de aandachtsgebieden kinderen en jongeren, en volwassenen. En daarnaast als psychotherapeut. De kwaliteitseisen waaraan ik voldoe, vloeien voort uit de beroepscode van mijn beroepsvereniging de NVvP.


Onvrede en Klachten

Indien u niet tevreden bent met de behandeling vind ik het heel belangrijk dat u dat met mij bespreekt. In een persoonlijk gesprek kunnen we proberen uw klacht weg te nemen. Mocht dit niet lukken dan kunt u zich richten tot de klachtencommissie van de Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters in Amsterdam en Omgeving, de VVPAO. De VVPAO is aangesloten bij de GGZ klachtencommissie in de regio Amsterdam.


Privacy statement Praktijk Kolman (AVG)
Praktijk Kolman, gevestigd te Javastraat 155, Amsterdam en ingeschreven in het register van de Nederlandse kamer van Koophandel onder 34348186, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat daarom zorgvuldig met uw gegevens om. In deze verklaring vindt u een beschrijving van welke persoonsgegevens Praktijk Kolman van u verwerkt, voor welke doeleinden, hoe met deze gegevens wordt omgegaan en welke rechten u in dat kader heeft.

Persoonsgegevens
Praktijk Kolman verzamelt en verwerkt van u de volgende gegevens die tot uw persoon kunnen herleiden:
– NAW gegevens
– overige persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum)
– communicatiegegevens (telefoon, e-mail)
– administratiegegevens (zorgverzekeraar, bankrekeningnummer)
– medische gegevens [beschrijving]

Doeleinden, verwerkingsgronden en verstrekking aan derden
Voor een goede psychiatrische behandeling is het noodzakelijk dat Praktijk Kolman een medisch dossier aanlegt en bijhoudt. Het dossier bevat (noodzakelijke en zo beperkt mogelijk) aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die Praktijk Kolman elders, bijvoorbeeld bij een andere medisch specialist, het ziekenhuis of bij de bedrijfsarts met uw toestemming heeft opgevraagd.
Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier worden verstrekt aan andere hulpverleners, maar uitsluitend met uw toestemming. Zo kunnen bij een verwijzing bijvoorbeeld gegevens aan een medisch specialist, huisarts of apotheker worden verstrekt, tenzij u daar uitdrukkelijk geen toestemming voor geeft. Ook kunnen gegevens worden gebruikt voor waarneming/vervanging of voor intercollegiale toetsing.
Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en accountantscontrole. Ook worden gegevens uit uw dossier aan derden verstrekt als dat wettelijk of contractueel is voorgeschreven (o.a. zorgverzekeraars). Met zogeheten verwerkers van persoonsgegevens, heeft Praktijk Kolman een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Als Praktijk Kolman uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan wordt u daarover geïnformeerd en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is bijvoorbeeld nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.

Praktijk Kolman verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder(s) / verzorger(s) (degenen die met het wettelijke gezag zijn bekleed) of een andere wettelijke vertegenwoordiger ( bijv. de voogd). Bovendien moet de jongere vanaf 12 jaar daar zelf ook toestemming voor geven.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen zoals hierboven aangegeven of zolang Praktijk Kolman bij wet verplicht is gegevens te bewaren. Praktijk Kolman hanteert voor medische gegevens ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst. Wanneer het kinderen of jongeren betreft die jonger dan 18 jaar waren bij het beëindigen van de behandeling, worden de dossiers na de 18e verjaardag nog 15 jaar bewaard.

Beveiliging van gegevens
Praktijk Kolman draagt er door technische en organisatorische maatregelen voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Rechtstreeks bij uw behandeling als behandelaar betrokken hulpverleners hebben ook toegang tot uw gegevens. Voorbeelden zijn de (praktijk)assistent(e), waarnemer en geconsulteerde andere hulpverleners. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze hulpverleners zijn ook verplicht tot geheimhouding.

Voor bezoekers en gebruikers van digitale kanalen
Praktijk Kolman heeft voor de website geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en is daarvoor ook niet verantwoordelijk. U kunt via uw browser de instellingen voor het plaatsen cookies aanpassen of cookies verwijderen. De website van Praktijk Kolman kunnen links naar externe websites en sociale media bevatten. Praktijk Kolman heeft geen controle over deze externe websites en adviseert u dan ook het privacybeleid van desbetreffende website of sociaal medium te bekijken. Praktijk Kolman kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die de bezoeker, gebruiker of hulpvrager van de website lijdt en die direct of indirect het gevolg is van de aangeboden informatie.

Rechten
Uw rechten in het kader van de verwerking van uw gegevens zijn:

Recht op inzage
Praktijk Kolman moet de persoonsgegevens opsturen/delen als u daarom vraagt.

Recht op rectificatie
Zijn uw gegevens fout doorgegeven, veranderd of door Praktijk Kolman fout verwerkt? Dan moet Praktijk Kolman die aanpassen als u daarom vraagt.

Recht op het indienen van een klacht
Als u een klacht wil indienen, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op overdracht
Als Praktijk Kolman een dienst aanbiedt en u besluit om over te stappen op een andere partij, dan heeft u het recht dat de gegevens door Praktijk Kolman worden overdragen aan die andere partij.

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens
U mag aangeven dat uw gegevens die bij Praktijk Kolman liggen opgeslagen, niet meer worden gebruikt.

Voorts heeft u recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking bezwaar te maken. Praktijk Kolman beoordeelt uw verzoek met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die Praktijk Kolman onderneemt naar aanleiding van uw verzoek of bezwaar. Deze termijn kan Praktijk Kolman met twee maanden verlengen indien de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat Praktijk Kolman krijgt daartoe aanleiding geeft. Praktijk Kolman zal u in dat geval informeren.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u met Praktijk Kolman opnemen via info@praktijk-kolman.nl.

Praktijk Kolman kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Praktijk Kolman gepubliceerd.